Album RUN chính thức ra mắt trên iTunes của 109 quốc gia

September 23, 2014

Album RUN chính thức phát hành trên iTunes ngày 24/9/2014!

Album RUN chính thức phát hành trên iTunes ngày 24/9/2014!

Album RUN chính thức phát hành trên iTunes ngày 24/9/2014!

RUN album is finally here! iTunes available September 24, 2014!

Các bạn có thể tải Album trên iTunes / Find out about RUN!
Title: RUN
Artist: SUBOI
Publisher: MP Records / HOOD SOUND INTERNATIONAL
[Track list] 
1. Run
2. Người ta hiểu/ They understand
3. Sài Gòn / Sai Gon
4. Nói với em / Talk to me
5. Come back down 
6. Thiên đường biết /  Heaven knows
7. Lời thỉnh cầu / Pray

Album RUN có mặt trên kho nhạc iTunes của rất nhiều quốc gia. Các bạn có thể tải theo đường dẫn bên dưới đây:

Vietnam https://itunes.apple.com/vn/album/id9130877098
Japan https://itunes.apple.com/jp/album/id9130877098
Anguilla https://itunes.apple.com/ai/album/id9130877098
Antigua and Barbuda https://itunes.apple.com/ag/album/id9130877098
Argentina https://itunes.apple.com/ar/album/id9130877098
Armenia https://itunes.apple.com/am/album/id9130877098
Australia https://itunes.apple.com/au/album/id9130877098
Austria https://itunes.apple.com/at/album/id9130877098
Azerbaijan https://itunes.apple.com/az/album/id9130877098
Bahamas https://itunes.apple.com/bs/album/id9130877098
Barbados https://itunes.apple.com/bb/album/id9130877098
Belarus https://itunes.apple.com/by/album/id9130877098
Belgium https://itunes.apple.com/be/album/id9130877098
Belize https://itunes.apple.com/bz/album/id9130877098
Bermuda https://itunes.apple.com/bm/album/id9130877098
Bolivia https://itunes.apple.com/bo/album/id9130877098
Botswana https://itunes.apple.com/bw/album/id9130877098
Brazil https://itunes.apple.com/br/album/id9130877098
Brunei https://itunes.apple.com/bn/album/id9130877098
Bulgaria https://itunes.apple.com/bg/album/id9130877098
Burkina Faso https://itunes.apple.com/bf/album/id9130877098
Cambodia https://itunes.apple.com/kh/album/id9130877098
Canada https://itunes.apple.com/ca/album/id9130877098
Cape Verde https://itunes.apple.com/cv/album/id9130877098
Cayman Islands https://itunes.apple.com/ky/album/id9130877098
Chile https://itunes.apple.com/cl/album/id9130877098
Colombia https://itunes.apple.com/co/album/id9130877098
Costa Rica https://itunes.apple.com/cr/album/id9130877098
Cyprus https://itunes.apple.com/cy/album/id9130877098
Czech Republic https://itunes.apple.com/cz/album/id9130877098
Denmark https://itunes.apple.com/dk/album/id9130877098
Dominican https://itunes.apple.com/dm/album/id9130877098
Dominican Republic https://itunes.apple.com/do/album/id9130877098
Ecuador https://itunes.apple.com/ec/album/id9130877098
El Salvador https://itunes.apple.com/sv/album/id9130877098
Estonia https://itunes.apple.com/ee/album/id9130877098
Fiji https://itunes.apple.com/fj/album/id9130877098
Finland https://itunes.apple.com/fi/album/id9130877098
France https://itunes.apple.com/fr/album/id9130877098
Gambia https://itunes.apple.com/gm/album/id9130877098
Germany https://itunes.apple.com/de/album/id9130877098
Ghana https://itunes.apple.com/gh/album/id9130877098
Greece https://itunes.apple.com/gr/album/id9130877098
Grenada https://itunes.apple.com/gd/album/id9130877098
Guatemala https://itunes.apple.com/gt/album/id9130877098
Guinea-Bissau https://itunes.apple.com/gw/album/id9130877098
Honduras https://itunes.apple.com/hn/album/id9130877098
Hong Kong https://itunes.apple.com/hk/album/id9130877098
Hungary https://itunes.apple.com/hu/album/id9130877098
Indonesia https://itunes.apple.com/id/album/id9130877098
Republic of Ireland https://itunes.apple.com/ie/album/id9130877098
Israel https://itunes.apple.com/il/album/id9130877098
Italy https://itunes.apple.com/it/album/id9130877098
Kazakhstan https://itunes.apple.com/kz/album/id9130877098
Kenya https://itunes.apple.com/ke/album/id9130877098
Kyrgyzstan https://itunes.apple.com/kg/album/id9130877098
Laos https://itunes.apple.com/la/album/id9130877098
Latvia https://itunes.apple.com/lv/album/id9130877098
Lithuania https://itunes.apple.com/lt/album/id9130877098
Luxembourg https://itunes.apple.com/lu/album/id9130877098
Macau https://itunes.apple.com/mo/album/id9130877098
Malaysia https://itunes.apple.com/my/album/id9130877098
Malta https://itunes.apple.com/mt/album/id9130877098
Mauritius https://itunes.apple.com/mu/album/id9130877098
Federated States of Micronesia https://itunes.apple.com/fm/album/id9130877098
Moldova https://itunes.apple.com/md/album/id9130877098
Mongolia https://itunes.apple.com/mn/album/id9130877098
Mozambique https://itunes.apple.com/mz/album/id9130877098
Namibia https://itunes.apple.com/na/album/id9130877098
Nepal https://itunes.apple.com/np/album/id9130877098
Netherlands https://itunes.apple.com/nl/album/id9130877098
New Zealand https://itunes.apple.com/nz/album/id9130877098
Nicaragua https://itunes.apple.com/ni/album/id9130877098
Niger https://itunes.apple.com/ne/album/id9130877098
Nigeria https://itunes.apple.com/ng/album/id9130877098
Norway https://itunes.apple.com/no/album/id9130877098
Panama https://itunes.apple.com/pa/album/id9130877098
Papua New Guinea https://itunes.apple.com/pg/album/id9130877098
Paraguay https://itunes.apple.com/py/album/id9130877098
Peru https://itunes.apple.com/pe/album/id9130877098
Philippines https://itunes.apple.com/ph/album/id9130877098
Poland https://itunes.apple.com/pl/album/id9130877098
Portugal https://itunes.apple.com/pt/album/id9130877098
Romania https://itunes.apple.com/ro/album/id9130877098
Russia https://itunes.apple.com/ru/album/id9130877098
Singapore https://itunes.apple.com/sg/album/id9130877098
Slovakia https://itunes.apple.com/sk/album/id9130877098
Slovenia https://itunes.apple.com/si/album/id9130877098
South Africa https://itunes.apple.com/za/album/id9130877098
Spain https://itunes.apple.com/es/album/id9130877098
Sri Lanka https://itunes.apple.com/lk/album/id9130877098
Saint Kitts and Nevis https://itunes.apple.com/kn/album/id9130877098
Swaziland https://itunes.apple.com/sz/album/id9130877098
Sweden https://itunes.apple.com/se/album/id9130877098
Switzerland https://itunes.apple.com/ch/album/id9130877098
Taiwan https://itunes.apple.com/tw/album/id9130877098
Tajikistan https://itunes.apple.com/tj/album/id9130877098
Thailand https://itunes.apple.com/th/album/id9130877098
Trinidad and Tobago https://itunes.apple.com/tt/album/id9130877098
Turkey https://itunes.apple.com/tr/album/id9130877098
Turkmenistan https://itunes.apple.com/tm/album/id9130877098
Uganda https://itunes.apple.com/ug/album/id9130877098
Ukraine https://itunes.apple.com/ua/album/id9130877098
United Kingdom https://itunes.apple.com/gb/album/id9130877098
United States of America https://itunes.apple.com/us/album/id9130877098
Uzbekistan https://itunes.apple.com/uz/album/id9130877098
Venezuela https://itunes.apple.com/ve/album/id9130877098
British Virgin Islands https://itunes.apple.com/vg/album/id9130877098
Zimbabwe https://itunes.apple.com/zw/album/id9130877098